De trainer en/of bestuurslid kan een zwemmer die een inbreuk maakt tegen het reglement, bestraffen door hem/haar het water te doen verlaten en hem/haar niet meer te laten deelnemen aan de training, wedstrijd of stage waarbij de zwemmer wel aanwezig blijft tot op het einde van de activiteit.

Elke kost die hierdoor gegenereerd wordt, is ten laste van de zwemmer. Het staat de club vrij om bij het niet opvolgen van de instructies van de trainer, het herhaaldelijk storen of agressief gedrag, het lid te sanctioneren. Dit zal steeds gebeuren in overleg met de trainers.

Leden die zich niet tolereerbaar gedragen ( vb het ontvreemden van kledij of materiaal, onverdraagzaamheid, pesten, vandalisme, geweld, scheldpartijen, …) kunnen na intern bestuursoverleg met onmiddellijke ingang ontslagen worden uit de club.

Het bestuur aanvaardt onder geen enkele omstandigheid dat leden zich onder invloed van medicijnen, drugs of alcohol aanbieden op trainingen of wedstrijden.