1. Algemeen

Voor de algemene rechten en plichten wordt verwezen naar de rechten en plichten van de leden. Hieronder een aantal bijkomende specifieke richtlijnen voor de trainers en lesgevers.

De clubtrainer en -lesgever (hierna vermeld als « zij ») is een teamplayer met communicatieve vaardigheden en een passie voor de zwemsport. Hij kan motiverend en prestatiegericht met de zwemmers werken.

 • Zij hebben een voorbeeldfunctie binnen de club en moeten hun taak vervullen zoals van dit van hen verwacht wordt met nodige professionaliteit. Zij engageren zich in de club ook voor activiteiten met betrekking tot de club (buiten de trainingen).
 • Zij respecteren het huishoudelijk reglement van het zwembad EN wijzen de leden erop indien zij (één van) de regels overtreden.
 • Zij dienen minimum 15 minuten voor aanvang van de training in het zwembad aanwezig te zijn.
 • Zij hebben de plicht indien belet, de hoofdtrainer tijdig te verwittigen, en indien nodig zelf voor vervanging te zorgen. Indien geen vervanging wordt aangereikt, zal de hoofdtrainer vervanging zoeken.
 • Zij kunnen worden herkend door het dragen van clubwear (T-shirt of polo met naam & logo van de zwemclub + short).
 • Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in art. 458 van het strafwetboek. Wanneer iemand persoonlijke informatie doorgeeft aan trainer / lesgever / vrijwilliger, mag deze niet doorgegeven worden aan derden, zonder toestemming van de betrokkene.
 • Zij hebben de plicht voor het melden van grensoverschrijdend gedrag (van welke aard dan ook) van leden of andere trainers/lesgevers/vrijwilligers aan de API. Eventuele verdere stappen worden besproken en afgestemd op de situatie in samenspraak met API.
 1. Opleidingen

Elke trainer/lesgever wordt geacht minimum 4 uur opleidingen te volgen in ieder zwemseizoen. Dit draagt bij tot de algemene vorming van de vrijwilligers.

Vrijwilligers die een opleiding (bijscholing/cursus/workshop/vorming) met betrekking tot de zwemsport in het algemeen willen volgen, kunnen deze geheel of gedeeltelijk terugbetaald krijgen. Opleidingen welke niet zwem gerelateerd zijn, maar wel bijdragen tot verbetering van de werking van de trainer/lesgever, kunnen ook in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke terugbetaling.

Volgende voorwaarden zijn voldaan :

 • De vrijwilliger dient voorafgaand aan de opleiding een aanvraag in bij hoofdtrainer/ opleidingscoördinator, welke deze beoordeelt en de aanvraag goedkeurd.
 • De vrijwilliger staat zelf in voor de inschrijving en de betaling ervan.

Na de opleiding bezorgt de vrijwilliger het betalingsbewijs van de organisator én het diploma of attest van deelname aan secretaris én penningmeester.

 1. Vrijwilligersvergoeding
 • De vzw kiest er voor om haar lesgevers / trainers / redders een reële onkostenvergoeding te betalen, die wordt vastgelegd door het dagelijks bestuur van de vzw en dit op basis van de gepresteerde uren of bewijs van gemaakte onkosten.
 • Deze onkostenvergoeding (reel & forfaitair) dient binnen de wet op vrijwilligerswerk aan een aantal voorwaarden te voldoen om het statuut van de vrijwilliger te kunnen toekennen.
 • Zo is de maximale onkostenvergoeding bij wet vastgelegd. We verwijzen hiervoor naar de betreffende wetgeving.
 • De vrijwilligers moeten zelf waken over het niet mengen van beide systemen (forfaitaire onkostenvergoeding en reële onkostenvergoeding) én de maxima die zij mogen ontvangen. De vzw weet alleen wat zij vergoedt en niet wat eventueel elders ontvangt.